NYEREMÉNYJÁTÉK

SZABÁLYZAT

BioCo – FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A BioCo – “Kedvenc nyári sportod”  nyereményjáték (”Játék”) szervezője a BioCo Magyarország Kft. (Székhely: 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.,) (”Szervező” „Adatkezelő”)  A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az sxm-Network Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.). (”Lebonyolító” „Adatfeldolgozó”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes hatósági személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a jelen részvételi-, és játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt ellátogat a https://www.facebook.com/biocovitaminok facebook oldalra és a Nyereményjátékhoz kapcsolódó poszt alatt helyesen kommentel. Helyesen kommentelő az, aki a nyereményjátékban feltett kérdésre kommentben helyesen válaszol.
(Ezen lépések szerint és megvalósításával együttesen: „Pályázat”).

2.2 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra.

2.3  Egy Játékos csak egy és saját fiókkal jogosult a Játékban részt venni. Azt a Játékost, aki ezt a szabályt megszegi, megkerüli, Lebonyolító kizárja a Játékból.

2.4  Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

2.5  A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6  A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.

2.7  A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8  Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek használatát, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játék 2022. augusztus 5-től 2022. augusztus 12. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

3.2. A Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után beérkezett Pályázatokat a Lebonyolítónak nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során kommenben válaszoljon a nyereményjátékhoz kapcsolódó posztban feltett kérdésre. 

4.2 Nyeremény 

A márka facebook oldalán (https://www.facebook.com/biocovitaminok)  a Nyereményjátékhoz kapcsolódó poszt alatt helyesen kommentelők közül kerül kisorsolásra. Helyesen kommentelő az, aki a nyereményjátékban feltett kérdésre kommentben helyesen válaszol. 

A megnyerhető Nyeremény: 3 db BioCo ajándékcsomag

Az ajándékcsomag tartalma: 

 • 1 db BIOCO MEGA C-VITAMIN 1500 MG CSALÁDI CSOMAG 100 DB
 • 1 db C-VITAMIN JUNIOR ITALPOR 500 MG

4.2.1. Nyeremény kisorsolásának időpontjai

 • 2022. augusztus 16. (13:00)

4.2.2.  A Nyereményt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a sorsolás időpontjáig a márka facebook oldalán a Játékszabályzatban lefektetetteknek megfelelően kommenteltek. 

4.2.3  A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel.  

4.2.4  A sorsolás alkalmával Lebonyolító a nyereményhez 1 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat nem adja meg az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

4.2.5 A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül.

4.3 A Nyeremények értesítése és kézbesítése

4.3.1 A Nyeremény Nyerteseinek értesítése

A Lebonyolító a nyertes nevét megosztja komment formájában a nyereményjáték posztja alatt, a facebook oldalán (https://www.facebook.com/biocovitaminok) a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

4.3.3. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. 

4.3.4 A nyeremények a Játékos által megadott címre futárszolgálattal kerülnek kiküldésre. 

4.3.5 A Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges. 

4.3.6 A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

4.4. A nyeremény kézbesítése, átvétele 

A Játékos köteles együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségének a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesz eleget, különösen, ha a nyereményt a Szervezővel egyeztetett határidőben nem veszi át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli. 

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy képet, videót készítsenek a nyeremény átvételéről és ezt a nyertes Játékos nevével együtt a Szervező nyilvánosságra hozza az online és offline felületein tér- és időbeli korlátozás nélkül.

4.4.1 Amennyiben a nyeremény postai úton, vagy futárszolgálattal kerül kiküldésre, úgy Szervező nem vállal azért felelősséget, ha a nyertes által helytelenül megadott cím miatt a nyeremény kézbesítése nem lehetséges. 

4.4.2 A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót

5. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

6. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező elérhetőségein. 

A Játék lebonyolítása szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) szabályaival, valamint a vonatkozó egyéb adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történik. Ennek részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes. 

Az Adatkezelő:

BioCo Magyarország Kft. (Székhely: 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.,) (”Szervező” „Adatkezelő”)

A kezelt személyes adatok köre:

 • A Játékos Facebook profilja szerinti neve, valamint az Aktivitás tartalma;
 • A játék során személyes adatai közül a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét, b) a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Facebook azonosítóját (Facebook ID), illetve a nagykorúság és cselekvőképesség ellenőrzésének céljából az Ön születési évét és lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét. c) a nyeremény átadáshoz szükséges folyamat miatt az Ön által megadott postai címét és telefonszámát.

Az adatkezelés célja

 • a Játékban való részvétel biztosítása, nyertes kiválasztása, kapcsolattartás a Játékossal;
 • a nyertesek (Facebook profil szerinti) nevének közzététele;
 • a nyeremények átadása, a nyertes e minőségének ellenőrzése, ennek dokumentálása;
 • a Játékkal, vagy a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő esetleges kérdések, panaszok megválaszolása, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele;
 • a Játék lezárását követően az Adatkezelő jogi pozíciójának védelme az esetleges jogi igényekkel szemben, valamint az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

 • a Játékban való részvétel vonatkozásában az érintett önkéntes, kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása (amelyet a Komment közzétételével fejez ki);
 • a nyertesek nevének közzététele vonatkozásában a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a Játék hiteles, nyereményjátékok szervezetésére vonatkozó etikai előírásai szerinti, átlátható lebonyolításához fűződő jogos érdeke;
 • kérdések, panaszok megválaszolása, érintetti jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő ezen kérdések, panaszok megválaszolásához fűződő jogos érdeke, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlása esetén a GDPR-ból fakadó jogi kötelezettségei teljesítése;
 • jogi pozíciónk védelme, jogi igényeink érvényesítése kapcsán az ehhez fűződő jogos érdekünk.

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A Játékban való részvétellel, a nyeremény átadásával összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék sikeres lebonyolításáig, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet pedig a számviteli bizonylatokra vonatkozó kötelező jogszabályi megőrzési időn keresztül őrizzük meg.

A panaszokkal, kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatos személyes adatokat, valamint azon adatokat, amelyek valamely jogi igény szempontjából később jelentőséggel bírhatnak, a Játék lezárásától számított 5 éves, polgári jogi elévülési időn belül őrizzük meg.

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés kapcsán az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó a Játék gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget az Adatkezelő számára. Az adatfeldolgozó adatai:

sxm-Network Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.). (”Lebonyolító” „Adatfeldolgozó”).

A személyes adatok Európai Unión kívüli címzett részére nem kerülnek továbbításra.

Fentiek alapján a nyertesek neve a Szervező Facebook oldalán közzétételre kerül, e vonatkozásban a Facebook önálló adatkezelőnek minősül.

A Játék Microsite felületén Játékosnak lehetősége van a BioCo hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a Játékban való részvételnek. Adatkezelési szempontból a hírlevél feliratkozás tekintetében a BioCo Magyarország Kft. Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó.

(https://www.bioco.hu/adatkezelesi_tajekoztato/)

Az érintett Facebook profil szerinti, a Játékhoz szükséges adatainak forrása a Facebook.

Érintetti jogok

Önt a fentiekben meghatározott adatkezelésekkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon Adatkezelések kapcsán, ahol az Adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amely jogára jelen pont útján kifejezetten is felhívjuk a figyelmét!

Ön kérheti az Önről kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban (pl. email-ben, pdf fájlban) történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az Adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi.

Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog is.

A jogok gyakorlására az „Adatkezelő” pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül van lehetőség. Kérjük, kérelmét röviden és minél egyértelműbben szíveskedjen megfogalmazni, hogy azt tartalma szerint el tudjuk bírálni és a szükséges lépéseket megtehessük.

Az Adatkezelő minden beérkező panaszt, kérelmet annak kézhezvételét követő egy hónapon belül érdemben megválaszol és a szükséges intézkedéseket megteszi. Ez a határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbítható, amely határidő-hosszabbításról Önt az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként.

Ön bármikor kérelmezheti, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy

 • milyen adatokat kezelünk;
 • mi az adatkezelés célja;
 • mely címzettek részére adjuk át személyes adatait;
 • mennyi ideig tároljuk személyes adatait;
 • milyen jogai vannak az adatkezeléssel összefüggésben; és
 • továbbítjuk-e Személyes adatait az Európai Unión kívüli országba vagy szervezet részére és amennyiben igen, milyen további garanciák vállalásával védjük az Ön személyes adatait.

A hozzáféréshez való jog gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatai másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az általunk kezelt személyes adatok helytelenek, kérelmezheti az érintett adatok módosítását vagy frissítését. Amennyiben módunkban áll, a változásokról személyes adatok címzettjeit is tájékoztatjuk. Külön kérelem esetén listát küldünk azokról a címzettekről, amelyeket a változásról tájékoztattunk.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintettként jogosult arra, hogy személyes adatait „elfeledjék”.

Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, késedelem nélkül töröljük a személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan Adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel (ti. valamely címzettel,) is közöltük, akkor a törlést követően haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek olyan esetek, amikor nem vagyunk kötelesek a Személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik továbbá azon jogszabályi előírások, amelyek alapján meghatározott időtartamon keresztül kötelesek vagyunk megőrizni bizonyos dokumentumokat (pl. a számviteli törvény előírásai alapján).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amikor az adatkezelést korlátozzuk, a korlátozással érintett személyes adatokon a tárolás kivételével semmilyen egyéb műveletet nem végzünk. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés nem korlátozható, ha az adatkezelés jogi igényeink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közöltük, az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése jogos érdekünk alapján történik, Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén töröljük az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat, kivéve, ha

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 • az adatkezelés jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Azt, hogy az előző két pontban foglalt valamely körülmény fennáll-e, eseti alapon mérlegeljük és e körben bennünket terhel a bizonyítási kötelezettség.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult ara, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsuk, amennyiben az általunk végzett adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az Ön kérésének email csatolmány útján, pdf formátumban teszünk eleget.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Reméljük, hogy soha nem adunk okot arra, hogy panaszt kelljen benyújtania a személyes adatok általunk történő kezelése miatt. Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról, az alábbiak szerint.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat, ha

 • úgy gondolja, hogy jogellenesen kezeljük a személyes adatait (közvetlenül is lehet bírósághoz fordulni, nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);
 • a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen Ön fellebbezni kíván;
 • a NAIH nem foglalkozik az Ön panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell lefolytatni).

Bírósági eljárást a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Ön választásától függően). További információkat a magyar bíróságokról a következő linken talál: https://birosag.hu

Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során profilalkotás nem történik. Automatizált döntéshozatal annyiban történik, hogy a nyertesek sorsolására mesterséges intelligencia segítségével kerül sor.

Záró rendelkezések

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, vagy ajándéksorsolásnak, kizárólag promóciós játéknak tekinthető.

A Szervező és a Lebonyolító a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításában nem vesz részt.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Lőrinci, 2022.08.05.    

BioCo Magyarország Kft.
Szervező